REGULAMIN1. Dane kontaktowe:

 

KIKKO CZ s.r.o.
Štěpaňákova 6

 

719 00 Ostrava

 

Republika Czeska

VAT: CZ 28600231

 

 


2. Informacje

Informacja o towarach i cenie podana przez sprzedawcę jest wiążąca, z wyjątkiem oczywistej wady. Podane ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT), z wyłączeniem kosztów dostawy towarów. Sprzedawca nie wymaga żadnych opłat w związku ze sposobem płatności.
Zdjęcia zamieszczone na stronie sklepu odpowiadają sprzedawanym towarom.

 

3. Dostawa towarów

Sprzedawca dostarczy kupującemu pełne towary najpóźniej w ciągu 15 dni od potwierdzenia zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towarów i zapłaty za nie. Zaleca się, aby kupujący po przejęciu towarów sprawdził je jak najszybciej.

Zamówienia detaliczne (prywatne):

Koszty dostawy:

PPL... 48 PLN

 

4. Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy


Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia bezpłatnie w dowolnym momencie przed dostawą towaru.
Kupujący może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia przejęcia towarów niezależnie od sposobu przejęcia towarów lub płatności. Podany okres przeznaczony jest dla kupującego, aby odpowiednio zapoznać się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi powiadomić o odstąpieniu od umowy na:

 

KIKKO CZ s.r.o.

Štěpaňákova 6

 

719 00 Ostrava

 

Republika Czeska

 

w formie jednostronnego formularza (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną).
Odstąpienie od umowy musi zostać zgłoszone sprzedawcy w terminie 14 dni. Kupujący nie musi podawać żadnego powodu do odstąpienia od umowy. W celu ułatwienia komunikacji, kupujący w zawiadomieniu o wypowiedzeniu określa datę lub numer zamówienia lub numer faktury.

Sprzedawca musi zwrócić wszystkie płatności otrzymane od kupującego, w tym koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy przez kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez dostawcę w związku z życzeniami kupującego np. wybranie przez kupującego  innego niż najtańszy środek standardowej dostawy oferowany przez sprzedającego). Sprzedawca zwróci płatność po otrzymaniu zwróconego towaru lub gdy kupujący udowodni, że odesłał towar.
Towar powinien zostać zwrócony sprzedawcy w całości, najlepiej w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu i nie może wykazywać śladów zużycia lub uszkodzeń. Koszty zwrotu towarów ponosi kupujący.
Jeżeli zwrócone towary są uszkodzone z powodu złego użytkowania przez kupującego, sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania od kupującego i zrekompensować taką kwotę w stosunku do zwróconej kwoty.

 

 

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy (za niezgodność dostarczonych towarów z umową kupna i za wady stwierdzone w okresie gwarancyjnym)

Jakość przy przejęciu

Jeżeli przejęte towary mają wady (np. Nie mają uzgodnionych lub uzasadnionych właściwości, nie nadają się do normalnego lub uzgodnionego celu, są niekompletne, ich ilość, miara, waga lub jakość nie są zgodne z innymi ustawowymi, umownymi lub mają inne parametry niż przed zawarciem umowy), jest to wada towaru, za które odpowiedzialny jest sprzedawca.
Kupujący może ubiegać się o naprawienie wady lub rozsądnego rabatu na cenę towaru sprzedającego nie później niż dwa lata po przejęciu towarów; jeżeli charakter wady nie jest nieproporcjonalny (szczególnie, jeśli nie można jej naprawić bez zbędnej zwłoki), możliwe jest uzyskanie dostawy nowego przedmiotu wolnego od wad lub nowego, wolnego od wad elementu, jeżeli wada dotyczy takiego elementu .
Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, można ubiegać się o zwrot pełnej ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.
W ciągu sześciu miesięcy po przejęciu towarów przyjmuje się, że wada istniała już w momencie ich przejęcia.
Sprzedający nie jest zobowiązany do uwzględnienia roszczenia kupującego, jeżeli udowodniono, że kupujący był świadomy wady przed przejęciem towaru lub spowodował je sam.

Ustawowe prawa do wad

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe w ciągu 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego po przejęciu towaru lub w okresie użytkowania produktu określonym w reklamie, na opakowaniu towaru lub w dołączonej instrukcji.
W tym okresie kupujący może wystąpić z roszczeniem według własnego wyboru w przypadku wady, która stanowi istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do naprawy, czy nie), rodzaje roszczeń:
naprawienie wady poprzez dostarczenie nowego przedmiotu bez wad lub dostawa brakującej rzeczy;
bezpłatna naprawa wady;
rozsądny rabat od ceny zakupu;
zwrot kwoty zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

 

Istotne naruszenie umowy to takie, które strona naruszająca była lub powinna była wiedzieć już w momencie zawarcia umowy, a druga strona umowy nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała takie naruszenie.

W przypadku wad, które stanowią nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do naprawy, czy nie), kupujący jest uprawniony do naprawy wady lub do otrzymania rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
Jeżeli naprawialna wada pojawia się wielokrotnie po naprawie (trzecia skarga na tę samą wadę lub czwarta reklamacja za różne usterki) lub towar ma większą liczbę wad (co najmniej trzy defekty jednocześnie), kupujący może skorzystać z prawa do zniżki w sprawie ceny zakupu towarów, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy kupna.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z normalnego zużycia lub niezgodności z instrukcją obsługi. Informacja o prawidłowym postępowaniu z towarem jest podana w sklepie internetowym w odniesieniu do grupy produktów i każdego produktu.

 

6. Obsługa reklamacji

Kupujący ma obowiązek dochodzić swoich roszczeń u sprzedawcy lub podmiotu wyznaczonego jako nadrzędny bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu nieprawidłowości. Jeżeli dokonują tego w formie pisemnej lub elektronicznej, powinny podać swoje dane kontaktowe, opis wady i ich wymagania dotyczące sposobu rozpatrywania takiej reklamacji.

Kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę o swoich oczekiwaniach przy zgłaszaniu wady, lub zrobić to bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana opcji bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieodwracalna.
Jeżeli kupujący nie określi swoich wymagań w przypadku istotnego naruszenia umowy, ma on takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.
Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (okazanie dowodu zakupu). Termin rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w momencie przekazania / dostarczenia towaru sprzedawcy lub wyznaczonemu punktowi naprawy. Podczas transportu towar powinien być zapakowany w odpowiednie opakowanie, aby zapobiec uszkodzeniu; towary powinny być czyste i kompletne.
Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie reklamacji, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, lub zdecydować o zasięgnięciu opinii eksperta. W tym okresie przekazują nabywcy informacje o konieczności oceny eksperckiej. Sprzedawca zajmie się reklamacją, w tym naprawą usterki, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 30 dni od jej złożenia, chyba że sprzedający wyrazi pisemną zgodę na dłuższy okres czasu. Po upływie tego okresu kupujący ma takie same prawa jak te, które dotyczą istotnego naruszenia umowy.

Jeżeli sprzedawca odmówi naprawy wady przedmiotu, kupujący może ubiegać się o rozsądną zniżkę na cenę lub odstąpić od umowy.

Gwarancja jakości zostaje przedłużona o okres od złożenia reklamacji do jej rozliczenia lub do dnia, w którym kupujący był zobowiązany odebrać przedmiot. W przypadku wymiany towaru lub jego części odpowiedzialność sprzedawcy jest taka sama jak w przypadku sprzedaży nowego towaru lub jego części.

Jeżeli śledzenie postępów w rozpatrywaniu reklamacji nie jest możliwe, sprzedający zobowiązuje się powiadomić kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z wymaganiami kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

 

7. Ochrona danych osobowych

Kupujący upoważnia sprzedawcę do przetwarzania i przechowywania dostarczonych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W celu spełnienia przedmiotu zamówienia. Kupujący ma prawo do uzyskania informacji o danych przechowywanych przez sprzedającego i jest uprawniony do zmiany takich danych lub do wyrażenia sprzeciwu do przetwarzania na piśmie. Sprzedawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych kupującego stronom trzecim innym niż przewoźnik umowny w celu dostarczenia towarów. Sprzedający zezwala na zakup bez rejestracji dane uzyskane od niezarejestrowanych nabywców są wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia przedmiotu umowy.

 

8. Rozstrzyganie sporów

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK.Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.